Formació Professional Dual

Modalitat de formació professional en la qual l’alumne rep part de la seva formació en el centre educatiu i la resta en l’empresa, aprenentatge pràctic. Es recupera el model de l’aprenent per a garantir una formació que millori la qualificació de l’alumne i per a possibilitar a l’empresa la creació d’una plantilla pròpia de nous treballadors.

Alumnes becats, després de superar un procés de selecció en el centre, accedeixen a empreses col·laboradores en una modalitat formativa que està incrementant els ràtios d’inserció laboral entre estudiants.

Dins de la modalitat presencial oferta pel centre educatiu, se selecciona a aquells models que hagin superat una sèrie de criteris establerts basats en el rendiment acadèmic i actitudinal. Aquest procés de selecció es realitza a partir del segon trimestre de primer curs. Aquells alumnes seleccionats hauran de passar una entrevista amb l’empresa assignada i una fase de proves abans d’iniciar la seva estada dual, que té el seu inici al setembre, quan comença el segon curs.

Actualment, els cicles formatius oferts en FP Dual són:

 • Cicle Formatiu Grau Superior en Administració i Finances
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa
 • Cicle Formatiu Grau Superior en Comerç Internacional
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment Electromecànic

Participa en aquest programa formatiu tota empresa disposada a assumir les obligacions associades a aquesta modalitat dual. Aquestes empreses signen un conveni de col·laboració amb el centre educatiu en el qual es recullen clàusules relacionades amb el seguiment a l’alumne, la formació al mateix i l’aportació d’una beca salari a l’estudiant, que serà donat d’alta en la Seguretat Social com un assimilat a l’alta.

 • Aprèn més, d’una manera més pròxima a la realitat
 • Augmenta la seva motivació i millora el seu rendiment.
 • Reafirma la seva vocació i professionalitat.
 • Augmenta l’ocupabilitat de l’alumne.
 • Aprende más, de un modo más cercano a la realidad

Els alumnes matriculats en els nostres cicles formatius amb modalitat dual reben durant el primer curs una formació d’impacte on adquireix unes competències mínimes que permeten que l’alumne es pugui incorporar al procés productiu d’una empresa amb eficàcia.

Tot alumne que opta a la Formació Professional Dual ha de superar un procés de selecció que té la seva primera fita en finalitzar el segon trimestre del primer curs. Sobre la base dels seus resultats acadèmics i a aspectes actitudinals l’alumne superarà aquest primer filtre.

L’alumne seleccionat serà assignat a una de les empreses col·laboradores amb el centre educatiu, sobre la base del seu perfil i al demandat per l’empresa. Després d’una entrevista personal l’alumne realitzarà una fase de prova en l’empresa durant aproximadament un mes.

En cas de superar totes aquestes fases, l’alumne accedirà a la fase dual en l’empresa, iniciant-se el mes de setembre, a l’inici del segon curs escolar. Aquesta fase dual tindrà diferent durada depenent del cicle formatiu:

 • Cicle Formatiu Grau Superior en Administració i Finances: 924 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa: 924 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials: 1.056 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats: 1.056 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment Electromecànic: 1.056 hores

Aquelles entitats que decideixen col·laborar amb el centre educatiu acollint a un o més alumnes en modalitat dual aporten un valor afegit a la formació d’aquest.

L’estudiant assumeix la figura d’aprenenta i rep un aprenentatge pràctic de part de professionals de la seva especialitat educativa. L’empresa, acull a l’alumne durant almenys quatre dies per setmana en el segon curs, per la qual cosa l’estada en l’empresa es pot estendre fins als 10 mesos.

L’empresa que acull un alumne li proporciona a aquest una beca salari proporcional, sobre la base del nombre d’hores setmanals, al IPREM. En 2017 el IPREM és 532,51 € per una jornada completa. A més, també serà l’empresa qui doni d’alta en la Seguretat Social a l’alumne, en una figura denominada Assimilat a l’alta. Cost de 34,75 € mensuals, bonificat al 100%.

Les empreses es comprometen a designar a un tutor, qui realitzarà el seguiment de l’alumne. A més, mantindrà reunions periòdiques amb el centre educatiu per a intercanviar impressions sobre l’evolució de l’estudiant i valorar-lo.

 • Programa de seguiment informàtic
  • Control de presència
  • Valoracions mensuals
  • Valoracions trimestrals i fina
 • En el centre – Definició d’un tutor d’escola
 • En l’empresa – Definició d’un tutor d’empresa
 • Reunions periòdiques de seguiment

El procés de Formació Professional Dual s’obre després de l’entrevista entre alumne i empresa, habitualment durant el mes de maig del primer curs.

Després d’aquesta entrevista es fixa la data d’inici de la primera de les fases de l’alumne en l’empresa, una fase de prova de 120 hores de durada que serviran perquè l’empresa se cerciori de la viabilitat de l’alumne en l’empresa i perquè l’alumne faci el propi amb l’entitat.

Una vegada superat aquest pas, s’inicia la segona fase del procés, una fase dual que comença al principi del segon curs, al setembre, i la durada del qual varia en funció del cicle formatiu corresponent:

 • Cicle Formatiu Grau Superior en Administració i Finances: 924 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa: 924 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Comercials: 1.056 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats: 1.056 hores
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Manteniment Electromecànic: 1.056 hores

Una vegada finalitzada l’estada de l’alumne en l’empresa, no existeix cap mena de clàusula que obligui a aquesta contractar l’estudiant.

¿Què és un conveni de col·laboració per a la formació dual?

L’acord entre empresa i centre educatiu es rubrica mitjançant un conveni marc tipus que regula la relació envers la formació professional dual entre totes dues entitats.
Paral·lelament, s’estableixen acords individualitzats per cada alumne que l’empresa acull. En aquests acords es recullen les activitats que els alumnes realitzaran, els seus horaris i calendaris i fins i tot les quantitats corresponents a la beca que percebran.

El programa QBID

El QBID(Base Integral de Dades), és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El QBID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

El QBID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

Accés amb usuari i contrasenya:

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/

Més Info?

Empreses Col·laboradores