Formació en Centres de Treball

La formació professional és una de les apostes més clares de la Esit FP des dels seus orígens. Des del primer moment ja es planteja l’alternança entre les classes i les pràctiques en les empreses. Des dels inicis, la Direcció ha volgut establir una relació molt estreta amb el teixit empresarial de l’entorn per a detectar les necessitats reals i poder adaptar els currículums i la formació continuada.

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments.

Alumnat que pot fer aquestes pràctiques
Tot l’alumnat matriculat en programes de qualificació professional inicial, cicles formatius de formació professional inicial, i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Centres docents i centres de treball que poden establir convenis de pràctiques.
Tots els centres docents d’ensenyaments postobligatoris i escoles d’art, tant públiques com privades, de Catalunya. Totes les empreses, professionals i organismes que, afiliats a alguna cambra de comerç o algun col·lectiu empresarial, així com les diverses administracions i institucions públiques que hagin formalitzat un conveni marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per a capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat de cicles formatius.
 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació del/de la jove aprenenta/a.
 • Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a en la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

En el centre docent – Tutor/a de pràctiques

 • El/la coordinador/a de formació professional.
 • Els/les tutors/ras de pràctiques professionals.

En l’empresa – Tutor/a d’empresa

 • Una persona responsable (tutor/a d’empresa) que fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

En el Departament d’Educació

L’Àrea de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per a fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Assegurança

L’estada de FCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/asseguranca/

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent:

 • Estàndard: conveni que s’ajusta a la norma general; com a màxim, quatre hores diàries i vint hores setmanals.
 • Intensiva: amb un màxim de vuit hores diàries i quaranta hores setmanals.
 • Especial: conveni en el qual en un o diferents apartats no se segueix la norma general (horari I temporització).

Les pràctiques es realitzaran des de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte els dies festius; excepte les excepcions degudament autoritzades.

S’ha de garantir que l’alumne o l’alumna faci un mes de vacances, prioritàriament el mes d’agost, i que aquest període quedi explicitat en el convenio.la durada dels pràctiques segons els nostres currículums són:

Cicle Formatiu / Hores FCT
GM Activitats Comercials 350
GS Màrqueting i Publicitat 350
GM Gestió Administrativa 350
GS Administració i Finances 350
GS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats 350
GM Manteniment Electromecànic 350

En cas que l’alumne acrediti haver aconseguit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total o parcial de les pràctiques.

¿Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació en el centre docent.

¿Com s’estableix un conveni?

Una vegada establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que haurà de ser autoritzada abans de l’inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

El quadern de pràctiques

El quadern de pràctiques (en suport paper i / o telemàtic) ha d’incloure totes les dades del centre docent, l’empresa i l’alumne / a, així com les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els comunicats periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne / a duu a terme en l’empresa. Aquest quadern queda en possessió de l’alumnat així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món laboral.

El programa QBID

El QBID(Base Integral de Dades), és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de formació professional. El QBID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents agents.

Accés amb usuari i contrasenya:

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/

Més Info?

Empreses Col·laboradores